teces logo

Osnovni namen kompetenčnega centra

Osnovni namen programa kompetenčnega centra KC-SURE »Napredni sistemi učinkovite rabe električne energije« je, da s celovitim obravnavanjem problematike aktivnih omrežij od proizvodnje električne energije, njene distribucije ter porabe vzpostaviti koncept aktivnega omrežjaSmart Grid, ki bo omogočal verifikacijo rešitev in potrdil ustreznost novo razvitih izdelkov partnerjev na področju naprednih sistemov učinkovite rabe električne energije. S tem bo program trajno spodbujal sodelovanje partnerjev in zagotavljal oblikovanje razvojnega potenciala ter kompetenc slovenskih podjetij in raziskovalnih ustanov na področju energetsko učinkovitih rešitev in izdelkov, primernih za uporabo v aktivnih omrežjih prihodnosti, ter sodelujočim partnerjem zagotovil odločilno prednost pred morebitno konkurenco na globalnem trgu.

Na področju proizvodnje, distribucije, prenosa in uporabe električne energije smo v zadnjem obdobju priča velikim, skoraj revolucionarnim spremembam, ki so delno posledica tehnoloških možnosti (napredek na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij, avtomatizacije, elektronike ipd.), predvsem pa potreb s stališča zmanjšane razpoložljivosti in zvišanih cen klasičnih energentov, povečane porabe in uvajanja novih, razpršenih virov, težav pri umeščanju velikih energetskih objektov v prostor ter zmanjševanja izpustov CO2.

Učinkovita raba energije ne pomeni samo optimizacije izkoristka, ampak tudi možnosti učinkovitejše razporeditve porabe v časovnih okvirih. Dodatne spremembe bodo posledica pojava vedno večjega števila električnih vozil (potreba po ustrezni infrastrukturi - polnilnih postajah in dodatnih virih električne energije).

Uporabniki bodo imeli v prihodnosti pomembnejšo vlogo, aktivno bodo prilagajali svojo porabo razmeram v omrežju in kot lastniki malih proizvodnih enot nastopali na trgu kot ponudniki električne energije. Tako postavljenim zahtevam klasična elektroenergetska omrežja s stališča zanesljive, varne in ekonomične oskrbe z električno energijo ne morejo več zadostiti, zato v prihodnosti prihaja do njihove evolucije v t.i. aktivna omrežja(Smart Grids). S tem prehodom se odpira prava industrijska revolucija, ki bo vplivala na večino gospodarskih področij in celo družbo. Konzorcij je uravnoteženo sestavljen iz ključnih slovenskih akterjev na področju elektroenergetike, raziskovalnih inštitucij, industrijskih partnerjev in upravljavcev distribucijskega omrežja.

Dodana vrednost KC-SURE je v tem, da bodo partnerji, ki proizvajajo posamezne gradnike sinergijsko sodelovali pri izdelavi sistemskih rešitev, kjer bodo posamezni gradniki združeni v sistemsko funkcionalno celoto. Kritično maso, ki bo sposobna produciranja globalno konkurenčnega znanja in celovitih integriranih sistemov, potrebnih za nastop na tem rastočem trgu lahko zagotovimo le preko celovitega transdisciplinarnega povezovanja različnih znanstvenih in tehnoloških področij, kar omogočata struktura in partnerstvo kompetenčnega centra KC-SURE. Na eni strani bo omogočen razvoj sistemsko usmerjenih rešitev in nemoteno vključevanje razpršenih virov energije, na drugi strani pa razvoj uporabniško usmerjenih rešitev s stališča učinkovite rabe energije pri končnih odjemalcih.

Glavni cilji

 • Zgraditi koncepte aktivnega omrežja, ki bodo temeljili na novih tehnologijah in bodo testirani v delih slovenskega elektroenergetskega omrežja. Natančno vrednotenje novih konceptov v realnih razmerah bo omogočilo industrijskim partnerjem testiranje in dokončno specifikacijo razvitih rešitev komponent aktivnega omrežja.
 • Izvedba več demonstracijskih projektov rešitev aktivnega distribucijskega omrežja, kot so sistemska učinkovita raba energije, virtualna elektrarna, nadgradnja obstoječega sistema vodenja distribucijskega omrežja in avtomatsko upravljanja s porabo gospodinjskih odjemalcev. Te rešitve bodo omogočale nemoteno vključevanje razpršenih virov in sistemsko učinkovito rabo električne energije s sočasnim upoštevanjem proizvodnje, prenosa in končnih uporabnikov.
 • Preizkusiti bo mogoče koncepte in algoritme za učinkovito rabo energije, temelječe na ukrepih avtomatskega upravljanja s porabo v okviru povezave konceptov aktivnih omrežij in pametnega doma. To vključuje raziskave, demonstracijo in izvedbo tehnološko najprimernejša energijsko učinkovita porabniška bremena v smislu gospodinjskih aparatov (kuhalni, hladilno-zamrzovalni in pralni aparati) in toplotnih črpalk zrak-voda, ki bodo preko inteligentnega omrežja povezana z elektrodistributerjem.
 • osvajanje znanj s področja tehnologij naprednih energijsko učinkovitih pogonskih pretvornikov, ki bodo omogočali energijsko učinkovito, s stališča materiala optimirano in okolju prijazno proizvodnjo pretvornikov električne energije. Sam program obsega razvoj novih pogonskih sistemov za področja malih gospodinjskih aparatov, ročnih orodij, industrijske tehnike na področju ventilacijske tehnike, kompresorjev in črpalk ter proti eksplozijskih okolij kemijske industrije, rudarstva in petrokemije. Napredne rešitve bodo omogočale učinkovito izrabo energije iz elektrodistribucijskih omrežij in v primeru močnejših industrijskih pogonov učinkovito upravljanje z energijo preko inteligentnih omrežij.

Specifični cilji programa KC-SURE

 • zgraditi koncepte aktivnega elektroenergetskega omrežjaSmart Grid, ki bodo temeljili na novih tehnologijah in bodo testirani v delih realnega elektroenergetskega omrežja,
 • izvedba demonstracijskega poligona sistemske učinkovite rabe energije (javna in industrijska omrežja, polnilne postaje za električna vozila),
 • izvedba demonstracijskega poligona delovanja virtualne elektrarne,
 • izvedba demonstracijskega poligona nadgradnje sistema vodenja distribucijskega omrežja,
 • izdelava konceptov in algoritmov ter demonstracijskega poligona avtomatskega upravljanja s porabo gospodinjskih odjemalcev prek rešitev pametnega doma (Smart Home),
 • razvoj komponent za elektroenergetsko omrežje, ki so osnovni gradniki za izvedbo sistemskih rešitev aktivnih omrežij,
 • razvoj primarnih in sekundarnih elementov distribucijskega omrežja,
 • razvoj in izvedba energijsko učinkovitih porabniških bremen v smislu gospodinjskih aparatov (kuhalni, hladilno-zamrzovalni in pralni aparati) in toplotnih črpalk zrak-voda, ki bodo preko inteligentnega omrežja povezana z elektrodistributerjem,
 • razvoj in izvedbo energijsko visokoučinkovitih pogonskih pretvornikov in elektromehanskih pretvornikov v smislu industrijskih porabnikov,
 • razvoj naprednih energijsko učinkovitih krmiljenih pogonov,
 • vzpostavitev in/ali okrepitev dolgoročnih medsebojnih vsebinskih povezav med partnerji konzorcija,
 • vzpostavitev učinkovite diseminacije rezultatov in promocije za izboljšanje domače in mednarodne prepoznavnosti KC-SURE in njegovih partnerjev,
 • vzpostavitev trajnih oblik sodelovanja na področju delovanja KC-SURE.

Delovni sklopi programa

Program KC SURE je vsebinsko razdeljen na 4 delovne sklope:

logo sklopi resitve

Rešitve aktivnega elektroenergetskega omrežja

(Active Power Network Solutions)

Razvoj rešitev aktivnega elektroenergetskega omrežja, konceptov in algoritmov za učinkovito rabo energije, ki temeljijo na ukrepih avtomatskega upravljanja v okviru povezave konceptov pametnih omrežij in pametnega doma

 

 

logo sklopi komponente

Komponente elektronergetskega omrežja

(Power Network Components)

Razvoj komponent aktivnega elektroenergetskega omrežja za zagotavljanje vključevanja razpršenih virov energije z uporabo novih tehnologij, ki omogočajo nadzor in krmiljenje priključenih virov in bremen.

 

 

logo sklopi aparati

Adaptivni, energetsko učinkoviti aparati in sistemi za dom

(Smart, Energy Efficient Domestic Appliances and Systems)

Razvoj pametnih, adaptivnih in energetsko učinkovitih aparatov za dom, od kuhalnih, hladilno-zamrzovalnih, pralnih aparatov in toplotne črpalke zrak-voda, ki bodo preko inteligentnega omrežja povezana z elektrodistributerjem.

 

 

logo sklopi pretvorniki

Energetsko učinkoviti pretvorniki

(Energy Efficient Electric Drives)

Razvoj energetsko učinkovitih pogonskih pretvornikov, naprednih elektromotornih pogonov in elektronskih sistemov vodenja naprednih električnih strojev tako za domačo kot industrijsko rabo.

Partnerji projekta

Aktualno

Cluster Management Excellence

TECES label bronze

 

CoCoSi logo Iniciativa slovenskih kompetenčnih centrov

 

 

 

Prijava na e-obvestila