teces logo

Slovenija sprejela Operativni program 2014-2020!

OP2014-20, ki ima ključno vlogo pri sprostitvi naložb v gospodarski razvoj vzpostavlja polje za spodbude vlaganj predvsem iz zasebnih virov, pri čemer si prizadeva za odpravo določenih ovir in ozkih grl, ki bodo prispevale k zmanjševanju tveganj za zasebne vlagatelje.
Izvajanje OP2014-20 bo povezano tudi s programi evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS), in s tremi makroregionalnimi strategijami:

 • Podonavska strategija (EUSDR)
 • Jadransko-jonska strategija (EUSAIR)
 • Alpska strategija (EUSAR) v okviru katerih sodeluje Slovenija.

 

OP2014-2020 in TECES KCSURE

Kompetenčni centri kot slovenski ukrep politike na področju raziskav in razvoja so celostno povezovali trikotnik znanja v ustvarjanju globalno tržnih proizvodov in storitev. Vendar pa zaradi miopije slovenskega R&I prostora instrument ni doživel trajnostne obravnave, tudi zato se še vedno soočamo s slabšo konkurenčnostjo slovenskega gospodarstva.
Identificiran vzrok je nezadostno povezovanja med gospodarstvom in institucijami znanja, kjer se v Sloveniji soočamo s številnimi izzivi. Med večje sodijo zlasti prevelika razdrobljenost in premajhno sodelovanje med vsemi akterji razvoja in inoviranja za učinkovit prenos ter uporabo znanja, neučinkovit trikotnik znanja ter predvsem ne-osredotočenost vlaganj in raziskovalno-inovacijskih dejavnosti na področjih, na katerih ima Slovenija primerjalne prednosti.
Primerjava inovacijskih sistemov v EU, Slovenijo uvršča v skupino t. i. inovacijskih sledilk, kaže, da je bila Slovenija v zadnjem letu inovacijsko manj uspešna. Kljub krepitvi nekaterih dejavnikov inovacijske sposobnosti med krizo, je napredek na drugih področjih prepočasen (intelektualna lastnina, prenos znanja v podjetja, učinkovita uporaba IKT v podjetjih ali javnem sektorju), ali pa nastaja celo zaostanek (inovacijska dejavnost), kar se izraža tudi v podpovprečni višini dodane vrednosti na zaposlenega. Nekateri ukrepi inovacijske politike sicer kažejo dobre rezultate (patenti, znanstvene publikacije), rezultati pa so slabši pri uporabi novega znanja pri razvoju izdelkov in storitev, kar se kaže v nizkem deležu novih proizvodov in storitev v celotnih prihodkih na domačem in tujih trgih.

 

TEMATSKI CILJI OP2014-20
EU je določila 11 tematskih ciljev (thematic objective), ki se navezujejo na strategijo EU 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast, ki jih upošteva tudi slovenski OP2014-20 so:

 1.  Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij,
 2.  Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti
 3.  Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja (za Evropski sklad za razvoj podeželja-EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo-ESPR)
 4.  Podpora prehodu na nizko-ogljično gospodarstvo v vseh sektorjih,
 5.  Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj
 6.  Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov
 7.  Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah
 8.  Spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile
 9.  Spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini
 10.  Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vse-življenjsko učenje
 11.  Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava.

 

Priloge:

- Operativni program 2014-2020.pdf

- Priloga k Operativnemu programu

 

Vir: TECES 2014

Povzeto po: http://www.eu-skladi.si/2014-2020/operativni-program-za-obdobje-2014-2020

Partnerji projekta

Aktualno

Cluster Management Excellence

TECES label bronze

 

CoCoSi logo Iniciativa slovenskih kompetenčnih centrov

 

 

 

Prijava na e-obvestila